Objectius de l'exposició

Podem definir el paisatge com la percepció que la població té d’un territori que resulta de l’acció de factors naturals o humans i de llurs interrelacions1. Per tant, ens trobem davant d’un concepte complex, que barreja aspectes dinàmics, canviants en el temps i l’espai i íntimament relacionats.

Per interpretar un paisatge cal estudiar elements naturals com la seva geomorfologia, la seva biodiversitat, el clima que el modela... però també cal fixar-se en els valors que té per la seva població. Així, podem parlar dels valors naturals i ecològics del paisatge de l’Alt Empordà, però també dels estètics, els històrics, els simbòlics i identitaris, els socials i els productius.

Aquesta exposició pretén introduir-vos alguns conceptes bàsics per comprendre millor el paisatge de la nostra comarca.

El Centre d'Interpretació del Paisatge de l'Alt Empordà és un projecte de l'Ajuntament d'El Far d'Empordà i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per donar a conèixer els principals conceptes que s'haurien de tenir en compte per a fer una interpretació acurada del paisatge de la comarca.

1 Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge (2005)